اجرای نمای شمالی برج ققنوس شروع شد. امیدواریم که به زودی این مرحله را نیز با موفقیت به اتمام رسانده و قدم های بعدی را برای پیشرفت و توسعه برداریم.

روابط عمومی برج ققنوس

فهرست