اجرای مناقصه سازه بتنی پارکینگ طبقاتی و طبقات تجاری برج ققنوس

 

احتراما شرکت مهندسی نگین نما در نظر دارد عملیات اجرای اسکلت بتنی فاز توسعه
پارکینگ ققنوس را از طریق مناقصه به پیماتکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا شایسته است ضمن مطالعه دقیق مفاد فایل PDF ذیل قیمت پیشنهادی خود را اعلام فرمایند.

مناقصه سازه بتنی پارکینگ طبقاتی و طبقات تجاری برج ققنوس

 

 

 

مناقصه سازه بتنی پارکینگ طبقاتی و طبقات تجاری برج ققنوس

مناقصه سازه بتنی پارکینگ طبقاتی و طبقات تجاری برج ققنوس

 

 

 

مناقصه سازه بتنی پارکینگ طبقاتی و طبقات تجاری برج ققنوس

مناقصه سازه بتنی پارکینگ طبقاتی و طبقات تجاری برج ققنوس

فهرست