گزارش هفتگی پیشرفت پروژه برج ققنوس در تاریخ 1397/08/05 :

-اتمام عملیات گودبرداری فاز اول از بخش پنجم برج ققنوس

حجم خاکبرداری: 26000 متر مکعب
6500 سرویس حمل خاک
تنها در مدت زمان 80 روز

*کاربری:

4طبقه پارکینگ و 3 طبقه تجاری

 

 

گزارش هفتگی پیشرفت پروژه

گزارش هفتگی پیشرفت پروژه

گزارش هفتگی پیشرفت پروژه

گزارش هفتگی پیشرفت پروژه

 

 

گزارش هفتگی پیشرفت پروژه

گزارش هفتگی پیشرفت پروژه

فهرست