جناب آقای مهندس هاشمی استاندار سمنان و اعضای کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان از مجموعه تاریخی، اقامتی و پذیرایی خیل‌خان بازدید کردند.
قدمت تاریخی و محیط دلنشین این عمارت زیبا مورد توجه استاندار سمنان جناب هاشمی و اعضای کارگروه قرار گرفت.

 

 

 

فهرست