بازدید وزیر محترم میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى جناب آقای دکتر عزت الله ضرغامی از برج تجارى گردشگرى ققنوس (بزرگترین پروژه گردشگرى استان سمنان)
.
١۴٠٠/٨/١٣

 

فهرست