بازدید وزیر محترم میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى جناب آقای دکتر عزت الله ضرغامی از برج تجارى گردشگرى ققنوس (بزرگترین پروژه گردشگرى استان سمنان)
..

١۴٠٠/٨/١٣

 

 

 

فهرست