طی دو روز گذشته ۲۶۰ مورد تست کرونا از دارندگان و فروشندگان واحدهای تجاری مرکز تجاری ققنوس انجام شد که خوشبختانه نتیجه تست همه موارد انجام شده منفی و فاقد ویروس کرونا شناخته شد.

فهرست