دیدارمهندس بیرقی با مهندس دارایی مدیرعامل مخابرات

دیدارمهندس بیرقی با مهندس دارایی مدیرعامل مخابرات

 

در دیدار صمیمانه مهندس بیرقی دبیر جشنواره ملی ایل سنگسری با مهندس دارایی مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه سمنان ، از زحمات و حمایت های ایشان در جشنواره تقدیر شد.

#جشنوارهملیایل_سنگسری
#شهرستانگردشگریمهدیشهر

فهرست