🔸طی حکمی از سوی دکتر آشناگر استاندار محترم سمنان ، مهندس منصور بیرقی بعنوان “عضو شورای سیاستگذاری اولین جشنواره ملی ایل سنگسری” منصوب شد.

فهرست