بازدید جناب دکتر مونسان وزیر محترم وزارت میراث فرهنگى،گردشگرى و صنایع دستى کشور از غرفه برج گردشگرى تجارى ققنوس و مجموعه تاریخى خیل خان سنگسر در حاشیه همایش و نمایشگاه فرصت هاى سرمایه گذارى گردشگرى در مشهد مقدس

۹۸/۷/۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همایش فرصت های سرمایه گذاری

همایش فرصت های سرمایه گذاری

همایش فرصت های سرمایه گذاری

همایش فرصت های سرمایه گذاری

فهرست