جشن بزرگ غدیر 98 در شب دوشنبه 28 مرداد ماه 1398 در محل ورودی برج تجاری تفریحی گردشگری ققنوس برگزار شد. همچنین در پایان برنامه های قرعه کشی بزرگ جشنواره عیدانه مرکز تجاری ققنوس در حضور نمایندگان سازمان های نظارت کننده برگزار شد و با برنده خوش شانس یک دستگاه پراید در حضور مردم تماس گرفته شد.

 

 

 

جشن غدیر 98

جشن غدیر 98

جشن غدیر 98

جشن غدیر 98

جشن غدیر 98

جشن غدیر 98

جشن غدیر 98

جشن غدیر 98

جشن غدیر 98

جشن غدیر 98

جشن غدیر 98

جشن غدیر 98

جشن غدیر 98

جشن غدیر 98

جشن غدیر 98

جشن غدیر 98

جشن غدیر 98

جشن غدیر 98

جشن غدیر 98

جشن غدیر 98

فهرست