با تشکیل شورای سیاست گذاری و ستاد اجرایی جشنواره با حضور مهندس منصور بیرقی مدیرعامل انجمن دیدبانان میراث ایل سنگسر و رئیس کارگروه گردشگری انجمن توسعه و آبادانی مهدیشهر و حضور هیئت مدیره و تعدادی از اعضا انجمن دیدبانان روند اجرایی برگزاری جشنواره ملی گردشگری ایل سنگسر رسما وارد فاز اجرایی شد.

همچنین با تشکیل کمیته های جشنواره و مشخص شدن مسولین کمیته ها و شرح وظایف آنها، فعالیت ستاد اجرایی به صورت تخصصی تر ادامه خواهد یافت.

جزییات بیشتر متعاقبا اعلام می گردد.

شورای سیاست گذاری جشنواره ملی گردشگری ایل سنگسر

شورای سیاست گذاری جشنواره ملی گردشگری ایل سنگسر

فهرست