سخنرانی مهندس بیرقی مدیرعامل هلدینگ نگین نما و سرمایه‌گذار حوزه گردشگری بعنوان نماینده سرمایه‌گذاران در نشست مشترک شهردار و شورای اسلامی شهر نمونه گردشگری شهمیرزاد با مسئولین شهرهای همدان و قمصر کاشان/امروز

سخنرانی مهندس بیرقی در نشست مشترک شهردار و شورای اسلامی شهمیرزاد با مسئولین شهرهای همدان و قمصر کاشان

سخنرانی مهندس بیرقی در نشست مشترک شهردار و شورای اسلامی شهمیرزاد با مسئولین شهرهای همدان و قمصر کاشان

فهرست