This post is also available in: English

پردیس سینمایی ققنوس ، در طبقه چهارم برج ققنوس در فضای تفریحی و ورزشی ( شهربازی ) به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع پیش بینی شده است که با توجه به عدم وجود چنین فضایی در سطح استان و همچنین

فهرست