This post is also available in: English

در طبقات میانی برج ققنوس در مجاورت باشگاه بدنسازی بانوان ، فضایی جهت نگه داری کودکان پیش بینی شده است که جهت نگهداری و ارائه خدمات به کودکان ، مهمانان هتل ، مراجعین مرکز تجاری و بانوان شاغل در برج و حتی عموم مردم طراحی شده است.

فهرست