This post is also available in: English

شهربازی ققنوس

طرح مشارکت در بهره برداری شهربازی ققنوس

  الف) مقدمه: امروزه با توجه به نیاز جامعه به تهیه و خرید لوازم و امکانات زندگی از مجتمع های تجاری، این مجتمع ها به مراکزی برای حضور کامل اعضای خانواده تبدیل گردیده و بسیاری از خانواده ها در کنار خرید از واحدهای تجاری در برج ققنوس، به همراه خانواده از امکانات تفریحی و خدماتی آن نیز استفاده می کنند.…
توضیحات بیشتر این مشارکت
فهرست