This post is also available in: English

نظر به اقلیم و موقعیت مناسب شهر سمنان در ارتفاع ۱۰۰ متری برج ققنوس مجموعه ای با استفاده تفریحی و آموزشی برای رصد ستارگان پیش بینی گردیده است.

فهرست